Trang chủ » Tầm nhìn chiến lược

 

Tên gọi

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

Tên Tiếng Anh

Banking Training School

 

Tên viết tắt

BTS

 

Trụ sở chính

131 phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

 

Điện thoại

 84.4.3926 3477

 

Facsimile

84.4.38292674

 

Website

http://truongnganhang.edu.vn

 

Quyết định về tổ chức và hoạt động

Căn cứ Nghị Định 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017  của Chính Phủ “Quy định chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”; Quyết định số 1051/QĐ-NHNN ngày 30/05/2017, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng”.

Mạng lưới hoạt động

Trụ sở chính tại Hà Nội, Phân Viện Nghệ An và Phân Viện Vũng tàu; Trường cũng được sử dụng các cơ sở vật chất khác của NHNN tại trự sở chính và các chi nhánh NHNN để phục vụ cho công tác đào tạo, bòi dưỡng

Số lượng nhân viên

Gồm: 70 cán bộ nhân viên thuộc biên chế Trường, 250 giảng viên thỉnh giảng và 30 nhà khoa học có hợp đồng làm việc thường xuyên với Trường theo chế độ hợp đồng thuê khoán .

 

 

SỨ MỆNH

Trường đóng góp vào sự nghiệp phát triển của NHNN, Ngành ngân hàng Việt Nam và xã hội thông qua việc cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của NHNN, ngành ngân hàng và các đối tượng khác theo nhu cầu xã hội.

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng trung ương số một tại Việt Nam với đối tượng là cán bộ NHNN, cán bộ của các tổ chức tín dụng và các đối tượng khác theo nhu cầu xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng hoạt động và phát triển trên nguyên tắc: “Năng động - Chất lượng - Chuẩn mực”.

Triết lý hoạt động và quan điểm phát triển:

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở các chuẩn mực về nguồn nhân lực cho NHNN và ngành ngân hàng nhằm tăng cường hiệu quả của chính sách tiền tệ và sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống tài chính ngân hàng.