Trang chủ » Chức năng, nhiệm vụ

            Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng (Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của NHNN và của ngành Ngân hàng theo quy hoạch, kế hoạch đã được Thống đốc NHNN nước phê duyệt.

Theo Điều 2, Quyết định số 1051/QĐ-NHNN ngày 30/5/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, Trường có nhiệm vụ như sau:

Xây dựng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là Thống đốc) phê duyệt các dự án, đề án xây dựng và phát triển Trường; tổ chức thực hiện các dự án, đề án sau khi được Thống đốc phê duyệt.

-  Xây dựng, trình Thống đốc phê duyệt nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Thống đốc phê duyệt.

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn, chuẩn hóa giáo trình, đề cương, tài liệu bồi dưỡn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước và kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ đấu thầu và các nội dung đào tạo khác để hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh, ngạch và yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngâ hàng Nhà nước; cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng tổ chức theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng; đề xuất phương hướng, quy trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng mới phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngâ hàng Nhà nước, cán bộ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo chỉ đạo của Thống đốc.

- Cung cấp các dịch vụ nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao theo quy định của Ngâ hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức tín dụng phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện hoặc liên kết, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho xã hội theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân hàng được giao theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để nâng cao trình độ và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của Trường theo quy định của Thống đốc và của pháp luật. Tiếp nhận, quản lý các dự án trợ giúp kỹ thuật của nước ngoài, tổ chức quốc tế về lĩnh vực đào tạo khi được Thống đốc giao.

- Thực hiện quản lý và sử dụng công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân cấp, quản lý công chức, viên chức.

- Quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản, tài chính được giao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

(Nguồn Phòng Tổng Hợp)