Trang chủ » Giới thiệu


Hiệu trưởng: TS. Ngô Chung

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG


Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng là một đơn sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của NHNN và của ngành Ngân hàng theo quy hoạch, kế hoạch đã được Thống đốc phê duyệt.