Trang chủ » Các chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG “Nắm bắt tâm lý, đối thoại, điều tra đối tượng thanh tra”

04/03/2021


CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

“Nắm bắt tâm lý, đối thoại, điều tra đối tượng thanh tra”

 I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước được bổ nhiệm, dự kiến bổ nhiệm, phân công làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng

- Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu hay cần được bồi dưỡng.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1.       Mục tiêu chung:

 Để một cuộc thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt kết quả cao nhất, ngoài việc trang bị kiến thức, phổ biến để học viên nắm rõ các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đối với từng nghiệp vụ hoạt động của đối tượng thanh tra, đòi hỏi người thực hiện cần được trang bị các kỹ năng mềm, nắm vững tâm lý trong đối thoại, quy tắc ứng xử, giao tiếp và tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ ngân hàng nói chúng và người làm công tác thanh tra nói riêng nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 “Kỷ cương, liêm chính, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

2.       Mục tiêu cụ thể:Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng, học viên có năng lực:

- Nắm vững quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thanh tra, giám sát nói chung và thanh tra, giám sát ngân hàng nói riêng trong việc đối thoại, giao tiếp, quy tắc ứng xử, đối thoại khi thực hiện nhiệm vụ được giao: Trong quá trình thực hiện thanh tra, tiếp xúc đối tượng thanh tra; làm việc, tiếp xúc, đối thoại, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu với các cơ quan bên ngoài: Tòa án, Công an, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...

- Xác định một cách cụ thể, đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của người làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng và quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra để có kiến thức, kỹ năng cần thiết bảo vệ cá nhân mình và quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Có thêm kiến thức, kỹ năng mềm và những bài học kinh nghiệm sâu sắc để thực hiện thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; hiểu và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nâng cao hơn nữa chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi. Xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH:

-  Chương trình được thiết kế cân đối giữa lý thuyết và thực hành,bao gồm các chuyên đề: Chuyên đề về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp; chuyên đề nắm bắt tâm lý, đối thoại; chuyên đề đối thoại trong quá trình thanh tra, phối hợp điều tra đối tượng thanh tra.

- Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp bài giảng với thực hành….

IV. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH:

1. Thời lượng: 03 ngày học, từ ngày 10-12/03/2021

2.Hình thức: Lớp học ảo

3.  Nội dung chương trình

Ngày 1: Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận

        Cơ sở lý luận - Khái niệm chung trong giao tiếp và kỹ năng giao tiếp

        Giao tiếp, kỹ năng giao tiếp trong hoạt động thanh tra ngân hàng,  tình huống thực tế và hướng xử lý.

        Giao tiếp trong nội bộ đoàn thanh tra

        Giao tiếp với đối tượng thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, chia sẻ để thấu hiểu – Cái mới ra đời – Loại bỏ cái cũ.

Ngày 2: Chuyên đề 2 – Nắm bắt tâm lý, đối thoại

        Tâm lý và tâm lý con người – Các ví dụ minh hoạ

        Nắm bắt tâm lý con người, thực tiễn áp dụng bổ trợ cho công tác thanh tra.

Ngày 3: Chuyên đề 3 – Đối thoại trong quá trình thanh tra, phối hợp điều tra đối tượng thanh tra

        Đối thoại trong quá trình thanh tra, ví dụ thực tiễn

        Phối hợp điều tra đối tượng thanh tra, tình huống và ví dụ minh hoạ.

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP

1. Đối với việc biên soạn tài liệu

-   Tập trung giới thiệu phần lý thuyết kết lõi, ngắn gọn, dễ hiểu, chỉ dẫn các bước từ phần mềm máy tính;

-   Nội dung các phần được bố cục logic, hài hòa về kiến thức và thời lượng;

-   Tài liệu khóa học bao gồm: tóm tắt bài giảng trên lớp (slides), tài liệu tham khảo (nếu có) và hướng dẫn học tập (nếu cần thiết) phải được hoàn thiện và gửi cho học viên trước khi khóa học bắt đầu.

2. Đối với việc giảng dạy

a) Giảng viên:

- Giảng viên có kiến thức pháp luật, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đã tham gia công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, thường xuyên tiếp xúc, xử lý những công việc, vụ việc phức tạp..., có kinh nghiệm giảng dạy, có khả năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của chương trình bồi dưỡng.

b) Phương pháp giảng dạy và học tập

- Trong quá trình chuẩn bị bài giảng, giảng viên cần nghiên cứu kỹ tài liệu; cập nhật và tập hợp các quy định, bài tập tình huống trong thực tiễn; bảo đảm khối lượng kiến thức, kỹ năng cần truyền đạt và chất lượng bài giảng.

-Sử dụng phương pháp đào tạo tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Giảng viên truyền đạt vừa đủ kiến thức lý luận, chú trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu, thảo luận; tổng hợp vấn đề, phát triển khả năng tư duy và phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên để phát triển bài giảng.

- Đưa ra các bài tập tình huống, các ví dụ sát thực tế, có tính điển hình cho mỗi chuyên đề; hướng dẫn học viên thảo luận, xử lý các bài tập, các vấn đề đưa ra, đúc rút bài học kinh nghiệm từ các tình huống thực tế.

3. Đối với việc học tập của học viên

- Học viên cần nắm rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, phương pháp học tập và một số thông tin cần thiết khác của  khóa học.

- Học viên có trách nhiệm đọc tài liệu được cung cấp trước khóa học, tìm hiểu các tài liệu có liên quan, chủ động chuẩn bị các vấn đề cần trao đổi, vướng mắc cần giải đáp để đảm bảo sẵn sàng khi lên lớp.

- Tích cực, chủ động tham gia học tập, thảo luận, thực hành, nêu các kinh nghiệm thực tế để trao đổi, chia sẻ tại lớp về giải quyết các tình huống trong thời gian học tập để củng cố và phát triển kiến thức.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế học tập. Học viên vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy chế học tập sẽ bị đình chỉ học tập.

- Tham dự đầy đủ thời lượng quy định của Chương trình. Nghỉ học phải có lý do chính đáng, có đơn đề nghị có xác nhận của đơn vị và được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chấp thuận.

VI. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

1.    Đánh giá quá trình học tập:

-   Đánh giá ý thức học tập của học viên: Thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo.

-   Đánh giá kết quả học tập: Thông qua hình thức kiểm tra qua bài kiểm tra Học viên đạt từ 5/10 điểm được cấp Giấy chứng nhận khóa học.

2.  Đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng:

Kết thúc khóa học, Trường BDCBNH sẽ tổ chức lấy ý kiến đánh giá của học viên về chất lượng đào tạo.