Trang chủ » Tin nội bộ

LỚP BỒI DƯỠNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

04/12/2020


Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 về phê duyệt đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng (BDCBNH) phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH) và NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố tổ chức Đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) các lớp Kiểm soát, kiểm toán nội bộ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng...

Trong gần 30 năm kể từ khi hình thành và phát triển đến nay, hệ thống QTDND được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác hoạt động ổn định và có hiệu quả nhất trong các loại hình hợp tác xã (HTX), từng bước khẳng định vị thế của mô hình kinh tế HTX kiểu mới trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng. Trong tương lai, đây vẫn là một kênh dẫn vốn cần thiết để huy động vốn tại chỗ, giải quyết cho vay phục vụ sản xuất tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen.

Hiện nay, điều kiện kinh tế-xã hội đã thay đổi, các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của QTDND liên tục được điều chỉnh, cập nhật đảm bảo các QTDND phát huy vai trò và phát triển bền vững. Trong đó, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các QTDND là hết sức quan trọng và cần thiết, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Theo đó, Trường BDCBNH phối hợp với CQTTGSNH tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán nội bộ QTDND nhằm cập nhật kiến thức, quy định, quy trình thực hiện nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán của các QTDND. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng đảm bảo các QTDND hoạt động đúng theo mục tiêu, tôn chỉ, mục đích và theo đúng quy định pháp luật đồng thời hoạt động an toàn và bền vững.

Ảnh minh họa lớp học ảo: Học viên tham gia học trực tiếp qua thiết bị CNTT

 

Giảng viên: Ông An Văn Thắng-TP Cục III, CQTTGSNH- là đơn vị trực tiếp tham mưu giúp Chánh TTGSNH xây dung cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thành lập, tổ chức, hoạt động, thanh tra, giám sát, cấp phép ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô… Đây là dịp rất tốt để giảng viên trao đổi với những cán bộ QTDND thực hiện việc áp dụng vào thực tế. Qua lớp học, Giảng viên sẽ có cơ hội để cập nhật, hướng dẫn trực tiếp những chủ trương, chính sách của nhà quản lý tới những người thực hiện.

Ảnh: Giảng viên

Nội dung khóa học bao gồm 03 chuyên đề: (i) Tổng quan về Mục đích của công tác kiểm soát, kiểm toán  đối với QTDND; (ii) Tổng quan các quy định pháp luật về kiểm toán nội bộ QTDND; (iii) Tổng quan về các mảng nội dung cơ bản về kiểm toán nội bộ QTDND; Đồng thời chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và quy trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới kiểm soát, kiểm toán nội bộ QTDND.

Hình thức: Lần đầu tiên các Lớp học này được triển khai theo hình thức lớp học ảo. Đây là hình thức ĐTBD mới trong việc áp dụng ĐTBD cho cán bộ QTDND. Hình thức lớp học có nhiều ưu điểm như: Tạo điều kiện cho học viên học tại QTDND hoặc ở nhà; tiết kiệm chi phí ăn, ở và đi lại cho giảng viên, học viên và ban tổ chức….

Với nội dung bổ ích, phù hợp và phương pháp đào tạo mới, Trường BDCBNH kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và những chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ làm công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ nói riêng và cho toàn bộ các cán bộ, nhân viên QTDND nói chung (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành) từ các QTDND.

                                                                  Xuân Hùng-Trường BDCBNH