Trang chủ » Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ III / 2018

15/06/2018


 

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG QUÝ III / 2018

 

 

1

Thống kê tiền tệ và phân tích bảng cân đối tiền tệ

Thời gian: 05 ngày từ 09 / 07 – 13 / 07 / 2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: TT Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

Thông tin giảng viên: xem tại đây

 

 

2

Chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường tài chính, tiền tệ

Thời gian: 05 ngày từ 16 / 07 – 20 / 07 / 2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: TT Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

3

Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Thời gian: 05 ngày từ 16 / 07 – 20 / 07 / 2018

Hình thức: học tập trung

Địa điểm: Học trực tuyến

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

4

Khung thanh tra, giám sát rủi ro

Thời gian: 05 ngày từ 30 / 07 - 03/ 08 / 2018

Địa điểm: Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng – Phân viện Nghệ An, số 210 Đường Bình Minh TX Cửa Lò-Nghệ An

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

5

Kỹ năng nghiên cứu, viết báo cáo, phân tích chuyên sau trong kinh tế,

tài chính - ngân hàng

Thời gian: 05 ngày từ 06 / 08 - 10/ 08 / 2018

Địa điểm: TT Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

6

Hướng dẫn vận hành và khai thác hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Thời gian: 05 ngày từ 06 / 08 – 10 / 08 / 2018

Địa điểm: TT Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

7

Hướng dẫn vận hành và khai thác hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Thời gian: 05 ngày từ 13 / 08 – 17 / 08 / 2018

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

 

8

Hướng dẫn vận hành, hạch toán kế toán và kiểm soát đối với phần mềm kế toán ngân hàng lõi thuộc dự án FSMIMS 3.1 (SG 3.1)

Thời gian: 05 ngày từ 13/08 – 17/08/2018

Địa điểm: Cục Công nghệ Thông tin – Ngân hàng Nhà nước, 64 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

9

Hướng dẫn vận hành, hạch toán kế toán và kiểm soát đối với phần mềm kế toán ngân hàng lõi thuộc dự án FSMIMS 3.1 (SG 3.1)

Thời gian: 05 ngày từ 20/08 – 24/08/ 2018

Địa điểm: Chi cục công nghệ thông tin, 8 Võ Văn Kiệt – Q1 – TP HCM

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

10

Đánh giá tín dụng và phân tích dòng tiền, chương trình nghiệp vụ then chốt trong quản lý NHTM do ATTF Luxembourg phối hợp tổ chức, tài trợ

Thời gian: 05 ngày từ 20 / 08 – 24 / 08 /2018

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

11

Nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán dự án đầu tư dây dựng của NHNN

Thời gian: 10 ngày từ 20 / 08  - 31 / 08 / 2018

Địa điểm: Phân viện Nghệ An, 210 Đường Bình Minh, TX Cửa Lò, Nghệ An

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

12

Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính

Thời gian: 02 ngày từ 21 / 08 - 22 / 08 / 2018

Địa điểm: học trực tuyến

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

13

Tập huấn về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ

Thời gian: 02 ngày từ 22 / 08 -23 / 08 / 2018

Địa điểm: Trung tâm tập huấn nghiệp vụ ngân hàng, 75 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

14

Tập huấn về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ

Thời gian: 02 ngày từ 29 / 08 - 30 / 08 / 2018

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

15

Tài chính công

Thời gian: 05 ngày từ 10 / 09 – 14 / 09 / 2018

Địa điểm: TT Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

16

Chương trình bồi dưỡng cán bộ mới tuyển dụng

Thời gian: 10 ngày từ 10/09 - 21/09/2018

Địa điểm: Phân viện Nghệ An, 210 Đường Bình Minh, TX Cửa Lò Nghệ An

Danh sách học viên: Xem tại đây

 

 

17

Quản trị rủi ro, chương trình nghiệp vụ then chốt trong quản lý NHTM do ATTF Luxembourg phối hợp tổ chức, tài trợ

Thời gian: 05 ngày từ 10 / 09 – 14 / 09 / 2018

Địa điểm: Hà Nội.

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

18

Nghiệp vụ quản lý ngoại hối, vàng và thanh toán quốc tế

Thời gian: 05 ngày từ 10 / 09 – 14 / 09 / 2018

Địa điểm: Học trực tuyến

Danh sách học viên: xem tại đây

 

 

19

Nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của NHNN

Thời gian: 10 ngày từ 10 / 09 – 21 / 09 / 2018

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu - Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng số 174 Hoàng Hoa Thám, P2, Tp Vũng Tàu

Danh sách học viên: xem tại đây

 

20

Bồi dưỡng công nghệ thông tin, nghiệp vụ thanh toán cho cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng

Thời gian: 05 ngày từ 17 / 09 – 21 / 09 / 2018

Địa điểm: TT Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Danh sách học viên: xem tại đây

 

21

Chương trình bồi dưỡng cán bộ mới tuyển dụng

Thời gian: 10 ngày từ 24/09 - 05/10/2018

Địa điểm: Phân viện Vũng Tàu, 174 Hoàng Hoa Thám, P2, TP Vũng Tàu

Danh sách học viên: Xem tại đây

 

 

22

Chương trình đào tạo cán bộ kế toán NHNN

Thời gian: 20 ngày từ 19 / 09 – 02 / 11 / 2018

Địa điểm: Học trực tuyến

Danh sách học viên: xem tại đây